Algemene voorwaarden

Bij ondertekening van de bevestiging teken je ook voor onderstaande voorwaarden. Zowel bij deze voorwaarden als bij de bevestiging geldt dat contractant 1 de opdrachtgever is. Ik werk onder de handelsnaam “Kamer van Feesthandel”. Alle contracten en facturen worden onder deze naam opgemaakt.

Heb je nog vragen? Neem even contact met me op en kijk ook bij meest gestelde vragen.

1. Bevestiging

a)Contractant 1 dient binnen 5 dagen na contractdatum één getekend exemplaar te retourneren
Het niet retourneren van de bevestiging ontslaat contractant 1 niet van de verplichting de afgesproken dienst af te nemen, daar Kamer van Feesthandel pas een contract/ bevestiging stuurt na duidelijke mondelinge afspraak of e-mail bevestiging
b) Al onze incasso zaken worden behandeld door DAS te Amsterdam. Alle eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van contractant 1

c) Kamer van Feesthandel verplicht zich om datgene te leveren wat vermeld staat in de bevestiging. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kamer van Feesthandel is het contractant 1 nimmer toegestaan wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen bevestiging. 

2. Factuur

a) De factuur dient binnen 30 dagen na de contractdatum per bank te worden voldaan. Wanneer de geboekte datum minder dan 30 dagen in de toekomst ligt, dient de factuur 7 dagen voor de feestdatum betaald te worden. Wanneer de geboekte datum meer dan 6 maanden in de toekomst ligt, dan dient de factuur binnen 60 dagen na de contractdatum per bank worden voldaan tenzij schriftelijk anders is vermeld op het contract/bevestiging
b) Betalingen gaan per bank tenzij schriftelijk anders is vermeld op het contract/bevestiging
c) De bedragen op de website zijn exclusief btw. De btw is voor rekening van contractant 1

3. Locatie

a) Contractant 1 zal ervoor zorgdragen dat de artiesten binnen een straal van 25 meter van de betreffende locatie kunnen laden & lossen en binnen 100 meter van de locatie kunnen parkeren
b) Contractant 1 zorgt voor de juiste vergunning en/of ontheffing die nodig is om de afgesproken locatie te bereiken
c) Eventuele parkeerkosten zijn voor contractant 1
d) Obstakels die de toegang tot de locatie en/of de plaats van het optreden verhinderen of bemoeilijken (trap of lift), dient contractant 1 schriftelijk te melden bij Kamer van Feesthandel voordat het contract/bevestiging is getekend, zodat Kamer van Feesthandel kan beslissen of de opdracht haalbaar is. Indien Kamer van Feesthandel niet op de hoogte is gesteld door contractant 1 voordat het contract/bevestiging is getekend en de locatie ongeschikt of onbereikbaar blijkt, mag Kamer van Feesthandel het optreden annuleren. De betalingsverplichting voor contract 1 blijft bestaan

4. Feestruime

a) Alle prijzen op de website van Kamer van Feesthandel zijn gebaseerd op verzorging van muziek/entertainment in 1 ruimte. Bij gebruik van meerdere ruimtes dient contractant 1 dit schriftelijk te melden bij Kamer van Feesthandel voordat het contract/bevestiging is getekend, zodat Kamer van Feesthandel kan beslissen of de opdracht haalbaar is. Indien Kamer van Feesthandel niet op de hoogte is gesteld door contractant 1 voordat het contract/bevestiging is getekend, mag Kamer van Feesthandel het optreden ofwel in 1 ruimte verzorgen, extra kosten in rekening brengen voor extra geluid/techniek of annuleren indien het verzorgen van muziek in de verschillende ruimtes niet haalbaar blijkt. Kamer van Feesthandel is ten alle tijden de partij die beslist wat haalbaar is. De betalingsverplichting voor contract 1 blijft bestaan. Let op, feestruimtes die grenzen aan een tuin of buitenverblijf gelden ook als een aparte ruimte
b) De feestruimte moet beschikken over minimaal 1 vrije randgeaarde groep van 220 Volt, 16 Ampère, 50 Hertz. Deze moet voldoen aan de volgens de van overheidswege gestelde veiligheidsvoorschriften en zich binnen 10 meter van de staanplaats/podium van de artiesten van Kamer van Feesthandel bevinden

5. Artiesten & Muzikale Wensenlijst

a) De artiesten en ondersteunend personeel hebben recht op een redelijk aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid en indien afgesproken recht op een maaltijd op rekening van contractant 1
b) Wanneer contractant 1 verzoekjes of wensen heeft m.b.t. de muziek, dan dient de muzikale wensenlijst minimaal 3 weken voor de feestdatum volledig te zijn ingevuld. De wensenlijst is echter niet bindend en de artiest kan hiervan afwijken.

6. Licht & Geluidsinstallatie

a) De artiesten gebruiken altijd eigen apparatuur
b) Verlichting die verzorgd wordt door Kamer van Feesthandel dient voor het verlichten van de artiesten en het podium. Contractant 1 is zelf verantwoordelijk voor zaalverlichting of andere verlichting
c) Geluid wordt geplaatst bij de artiesten en waar mogelijk in de feestruimte. Dit gebeurt naar eigen inzicht van de artiesten

7. Opbouw

a) Contractant 1 zal er voor zorg dragen dat de locatie minimaal 2 uur voor aanvang van het optreden toegankelijk is voor het opbouwen

8. Afbouw

a) Direct na afloop van de show dienen de artiesten en/of ondersteunend personeel in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd af te bouwen

9. Annulering, verplaatsing of levering aan derden

a) Bij annulering van het contract door contractant 1 blijft de betalingsverplichting bestaan
I. bij annulering binnen 3 maanden of korter voorafgaande aan het optreden: 100 %
II. bij annulering tussen 3 en 6 maanden : 75 %
III. bij annulering tussen 6 en 9 maanden : 50 %
IV. bij annulering langer dan 9 maanden voorafgaande aan het optreden: 25 %

b) Contractant 1 is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annuleringsverzekering

c) Bij annulering van Kamer van Feesthandel of een artiest wordt er in overleg met contractant 1 gezocht naar passende vervanging of wordt de datum verplaatst. Zijn deze opties niet mogelijk, dan wordt als schadevergoeding maximaal de reeds betaalde gage terugbetaald. Eventuele gevolgschade kan nooit op Kamer van Feesthandel verhaald worden

d) Bij verplaatsing van het optreden gelden de annuleringsvoorwaarden zoals genoemd onder bepaling 9.a

e) Verplaatsing van een optreden of show kan alleen met schriftelijke goedkeuring van Kamer van Feesthandel

f) Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kamer van Feesthandel is het contractant 1 nimmer toegestaan om entertainment op enigerlei wijze door te verkopen aan derden, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden direct of indirect, te verstrekken, aan derden.
I. Kamer van Feesthandel behoudt zich te allen tijde het recht voor om optreden te weigeren van contractant 1 wanneer Kamer van Feesthandel vermoedt, of wanneer reeds is gebleken dat zij hebben gehandeld in strijd met het bepaalde van 9f. De betalingsverplichting van contractant 1 blijft bestaan.

10. Overmacht

a) Indien Kamer van Feesthandel door overmacht, zoals in geval van ziekte, ongeval, overheidsmaatregelen e.d., verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen, dan zal Kamer van Feesthandel contractant 1 daarvan terstond in kennis stellen. Ingeval van ziekte of ongeval heeft contractant 1 het recht om door een Arboarts een onderzoek te laten instellen
b) Overmacht als hiervoor bedoeld heeft opschortende werking en contractant 1 heeft derhalve het recht om, rekening houdend met de agenda van Kamer van Feesthandel, het optreden onder gelijke condities binnen een periode van zes (6) maanden alsnog te laten plaatsvinden. Zijn deze opties niet mogelijk, dan wordt als schadevergoeding maximaal de reeds betaalde gage terugbetaald. Eventuele gevolgschade kan nooit op Kamer van Feesthandel verhaald worden
c) Indien het optreden als gevolg van overmacht aan de zijde van de Contractant 1 geen doorgang kan vinden, dan zal de overeenkomst geacht worden van rechtswege te zijn ontbonden en zal contractant 1 desalniettemin de vergoeding, zoals bepaald in het contract/bevestiging, aan de Kamer van Feesthandel verschuldigd zijn en voldoen

11. Beeld/geluidsmateriaal

a) De artiesten en Kamer van Feesthandel zijn vrij om tijdens het optreden beeld- en geluidsopnames te maken en deze te gebruiken op social media of elders online te plaatsen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
b) Wanneer er sprake is van het afdragen van intellectueel eigendomsrecht aan, onder meer BUMA/STEMRA met betrekking tot de muziekrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen deze voor rekening van contractant 1

12. Aansprakelijkheid

a) De artiesten evenals Kamer van Feesthandel kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade tijdens het optreden door derden
b) Bij schade aan apparatuur door een onveilige stroomvoorziening of stroomstoring, mag de artiest besluiten het optreden af te breken. Contractant 1 is verantwoordelijk voor ontstane kosten aan apparatuur. Dit geeft geen recht op restitutie van het reeds betaalde factuurbedrag
c) In het geval dat er een podium aanwezig is moet dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt zijn, opdat de weersomstandigheden (bij buitenoptredens) redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan Kamer van Feesthandel en diens eigendommen
d) Contractant 1 is verantwoordelijk voor de handhaving van de orde tijdens opbouw, optreden en afbouw
e) Indien Kamer van Feesthandel wegens vandalisme van publiek of derden of vanwege een technische storing door niet toereikende technische voorzieningen genoodzaakt is om het optreden (vroegtijdig) te beëindigen, is er geen restitutie van het reeds betaalde factuurbedrag mogelijk.
f) Schade aan apparatuur en/of eigendommen van Kamer van Feesthandel komen voor rekening van de contractant 1. Deze dienen binnen 10 (tien) dagen na facturering volledig aan Kamer van Feesthandel te worden voldaan. Eventuele reparaties worden afgewerkt door een door Kamer van Feesthandel aangestelde partij
g) Indien de veiligheid van Kamer van Feesthandel niet kan worden gewaarborgd, is deze gerechtigd om het optreden definitief of tijdelijk te stoppen met behoud van de volledige gage
h) Bij annulering van Kamer van Feesthandel, wordt er als schadevergoeding maximaal de reeds betaalde gage terugbetaald. Eventuele gevolgschade kan nooit op Kamer van Feesthandel verhaald worden
i) Contractant 1 is tegenover de Kamer van Feesthandel verplicht om in verband met het optreden en al hetgeen daarmee samenhangt, alle regelgeving op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden in acht te nemen
j) Op straffe van verval van enige aanspraak van contractant 1, stelt contractant 1 Kamer van Feesthandel binnen twee (2) werkdagen schriftelijk in gebreke, indien Kamer van Feesthandel toerekenbaar is tekort geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen

13. Duur

a) Bij alle optredens wordt een prijs berekend op basis van aaneengesloten uren. Wanneer de artiesten voor meer uren wordt geboekt dan het desbetreffende pakket aangeeft, zullen deze berekend worden op basis van het totaal aantal uren die de artiesten aanwezig zijn
b) Kamer van Feesthandel biedt pakketten aan gebaseerd op 4 aansluitende uren muziek en entertainment. Het bijboeken van extra uren kan alleen in overleg met Kamer van Feesthandel en dienen schriftelijk vastgelegd te worden in het contract/bevestiging
c) Op- en afbouw geschiedt direct voor en na het optreden. Kamer van Feesthandel dient minimaal 2 uur voor het optreden in de gelegenheid gesteld te worden om opbouw werkzaamheden te verrichten. Kamer van Feesthandel dient minimaal 2 uur aansluitend aan het optreden in de gelegenheid gesteld te worden om afbouw werkzaamheden te verrichten
d) De duur van het optreden is vastgelegd in het contract/bevestiging. Artiesten zijn nooit verplicht extra uren muziek te verzorgen buiten de contracttijden. Dit geldt ook wanneer een voorprogramma uitloopt.
e) Extra uren zijn alleen mogelijk in overleg met de artiesten. Wanneer de artiesten akkoord gaan, geldt een vergoeding van €250,- excl. btw per uur. De vergoeding dient op de feestavond zelf contant afgerekend te worden

14. Slotbepaling
a) Elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst, is slechts geldig, indien en voor-zover deze schriftelijk door beide partijen is overeengekomen
b) Alle geschillen die uit hoofde van deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Kamer van Feesthandel is gevestigd