Algemene voorwaarden

Bij ondertekening van de bevestiging teken je ook voor onderstaande voorwaarden. Zowel bij deze voorwaarden als bij de bevestiging geldt dat contractant 1 de opdrachtgever is. Ik werk onder de handelsnaam “Kamer van Feesthandel”. Alle contracten en facturen worden onder deze naam opgemaakt.

Heb je nog vragen? Neem even contact met me op en kijk ook bij meest gestelde vragen.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Kamer van Feesthandel oefent als zelfstandige VOF haar werkzaamheden uit onder de (handels)naam Kamer van Feesthandel, bij de KvK ingeschreven onder 63 22 09 03 en verleent haar diensten conform de Algemene Voorwaarden van de Kamer van Feesthandel

1.2 Kamer van Feesthandel is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen

Artikel 2: Opties

2.1 Enkel schriftelijk afgegeven opties binden Kamer van Feesthandel. Opties zijn geldig voor een duur van vijf dagen vanaf de datum van afgifte van de offerte, tenzij Kamer van Feesthandel een andere datum vermeldt. Indien de optietermijn langer is dan de termijn voor aanvaarding van de offerte/ aanbieding, dan geldt de optietermijn voor de (resterende) duur van de offerte. Wanneer de contractant 1/de opdrachtgever de optietermijn laat verlopen (lees: gedurende de optietermijn geen overeenkomst tot stand komt) maar na verloop van de optietermijn een nieuwe optie wenst of de bestaande optie wenst te verlengen, dan is Kamer van Feesthandel altijd gerechtigd zich op het standpunt te stellen dat de optie is komen te vervallen en geen nieuwe optie hoeft te worden aangeboden of de verlopen optie niet hoeft te worden verlengd

2.2 Zowel Kamer van Feesthandel als de contractant 1/de opdrachtgever zijn gerechtigd aan de ander te kennen te geven de optie tussentijds te willen beëindigen, hetgeen enkel schriftelijk kan geschieden

2.3 Indien Kamer van Feesthandel de optie tussentijds wenst te beëindigen, is zij gehouden de contractant 1/de opdrachtgever daarvan in kennis te stellen en de contractant 1/de opdrachtgever de gelegenheid te geven om binnen 24 uur na de kennisgeving alsnog van de opties gebruik te maken. Indien contractant 1/de opdrachtgever gebruik wil maken van de optie, dan dient er binnen 24 uur een overeenkomst tot stand te komen

Artikel 3: Bevestiging

3.1 contractant 1/de opdrachtgever dient binnen 5 dagen na contractdatum één getekend exemplaar te retourneren
Het niet retourneren van de bevestiging ontslaat contractant 1/de opdrachtgever niet van de verplichting de afgesproken dienst af te nemen, daar Kamer van Feesthandel pas een contract/ bevestiging stuurt na duidelijke mondelinge afspraak of e-mail bevestiging

3.1 Alle incassozaken van Kamer van Feesthandel worden behandeld door DAS te Amsterdam. Alle eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van contractant 1

3.2 Kamer van Feesthandel verplicht zich om datgene te leveren wat vermeld staat in de bevestiging. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kamer van Feesthandel is het contractant 1/de opdrachtgever nimmer toegestaan wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen bevestiging

Artikel 4: Betaling/Factuur

4.1 De aanbetaling van 35% van het totaalbedrag dient binnen 10 dagen na de contractdatum per bank te worden voldaan. Wanneer de geboekte datum minder dan 10 dagen in de toekomst ligt, dient de het totale bedrag, inclusief de aanbetaling 7 dagen voor de feestdatum betaald te zijn, tenzij schriftelijk anders is vermeld op het contract/de bevestiging

4.2 De restbetaling van 65% van het totaal geoffreerde bedrag, dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de feestdatum per bank te zijn voldaan. Wanneer de geboekte datum minder dan 10 dagen in de toekomst ligt, dient de het totale bedrag, de aanbetaling van 35% inclusief de restbetaling van 65%, zeven (7) dagen voor de feestdatum betaald te zijn, tenzij schriftelijk anders is vermeld op het contract/de bevestiging

4.3 Betalingen gaan per bank tenzij schriftelijk anders is vermeld op het contract/de bevestiging

4.4 De bedragen op de website zijn exclusief btw. De btw is voor rekening van contractant 1/de opdrachtgever

4.5 Bij verplaatsing van een optreden door een overmacht situatie blijft de reeds overeengekomen betaaldatum staan

4.6 De betalingstermijn is een fatale termijn. contractant 1/de opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige betaling op te schorten dan wel te verrekenen

4.7 Indien binnen de betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is contractant 1/de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Zij is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 350,-

4.8 Contractanten vanuit het buitenland zijn gehouden aan de door de Nederlandse fiscus verstrekte richtlijnen met betrekking tot betaling van B.T.W.

Artikel 5: Locatie

5.1 contractant 1/de opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat de artiesten binnen een straal van 25 meter van de betreffende locatie kunnen laden & lossen en binnen 100 meter van de locatie kunnen parkeren

5.2 contractant 1/de opdrachtgever zorgt voor de juiste vergunning en/of ontheffing

5.3 contractant 1/de opdrachtgever zorgt voor de juiste vergunning en/of ontheffing die nodig is om de afgesproken locatie te bereiken

5.4 Eventuele parkeerkosten zijn voor contractant 1

5.5 Obstakels die de toegang tot de locatie en/of de plaats van het optreden verhinderen of bemoeilijken (trap of lift), dient contractant 1/de opdrachtgever schriftelijk te melden bij Kamer van Feesthandel voordat het contract/de bevestiging is getekend, zodat Kamer van Feesthandel kan beslissen of de opdracht haalbaar is. Indien Kamer van Feesthandel niet op de hoogte is gesteld door contractant 1/de opdrachtgever voordat het contract/de bevestiging is getekend en de locatie ongeschikt of onbereikbaar blijkt, mag Kamer van Feesthandel het optreden annuleren. De betalingsverplichting voor contract 1 blijft bestaan

5.6 Kamer van Feesthandel verplicht zich om een optreden te verzorgen op de overeengekomen locatie aangegeven in de bevestiging. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kamer van Feesthandel is het contractant 1/de opdrachtgever nimmer toegestaan wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen locatie

Artikel 6: Feestruimte

6.1 Alle prijzen op de website van Kamer van Feesthandel zijn gebaseerd op verzorging van muziek/entertainment in 1 ruimte. Bij gebruik van meerdere ruimtes dient contractant 1/de opdrachtgever dit schriftelijk te melden bij Kamer van Feesthandel voordat het contract/de bevestiging is getekend, zodat Kamer van Feesthandel kan beslissen of de opdracht haalbaar is. Indien Kamer van Feesthandel niet op de hoogte is gesteld door contractant 1/de opdrachtgever voordat het contract/de bevestiging is getekend, mag Kamer van Feesthandel het optreden ofwel in 1 ruimte verzorgen, extra kosten in rekening brengen voor extra geluid/techniek of annuleren indien het verzorgen van muziek in de verschillende ruimtes niet haalbaar blijkt. Kamer van Feesthandel is ten alle tijden de partij die beslist wat haalbaar is. De betalingsverplichting voor contract 1 blijft bestaan. Let op, feestruimtes die grenzen aan een tuin of buitenverblijf gelden ook als een aparte ruimte

6.2 De feestruimte moet beschikken over minimaal 2 vrije groepen van 220 Volt, 16 Ampère, 50 Hertz met stopcontacten met randaarde. Deze moet voldoen aan de volgens de van overheidswege gestelde veiligheidsvoorschriften en zich binnen 10 meter van de staanplaats/podium van de artiesten van Kamer van Feesthandel bevinden. contractant 1/de opdrachtgever dient hiervoor zorg te dragen. Bij afwezigheid van 2 vrije groepen van 220 Volt, 16 Ampère, 50 Hertz met stopcontacten met randaarde of wanneer de stroomvoorziening niet voldoet aan de volgens de van overheidswege gestelde veiligheidsvoorschriften, mag Kamer van Feesthandel het optreden annuleren. De betalingsverplichting voor contract 1 blijft bestaan

Artikel 7: Artiesten & Muzikale Wensenlijst

7.1 De artiesten en ondersteunend personeel hebben recht op een redelijk aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid en indien afgesproken recht op een maaltijd op rekening van contractant 1

7.2 Wanneer contractant 1/de opdrachtgever verzoekjes of wensen heeft m.b.t. de muziek, dan dient de muzikale wensenlijst minimaal 3 weken voor de feestdatum volledig te zijn ingevuld. De wensenlijst is echter niet bindend en de artiest kan hiervan afwijken

Artikel 8: Licht & Geluidsinstallatie

8.1 Artiesten van Kamer van Feesthandel gebruiken altijd enkel eigen apparatuur. Wanneer blijkt dat dit niet mogelijk is, mag Kamer van Feesthandel het optreden annuleren. De betalingsverplichting voor contract 1 blijft bestaan

8.2 Kamer van Feesthandel verzorgt standaard geluid in 1 feestruimte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder 1 feestruimte wordt één afgebakende binnen of buiten ruimte bedoeld. Onder meerdere ruimtes vallen onder andere ruimtes met aansluitend een terras of buitenruimte, feestruimtes met aansluitende open of half open ruimtes

8.3 Artiesten van Kamer van Feesthandel kunnen nimmer verplicht worden door te prikken op, of gebruik te maken van een geluidsinstallatie die niet in het bezit is van Kamer van Feesthandel

8.4 De geluidsinstallatie van Kamer van Feesthandel wordt enkel gebruikt door artiesten van Kamer van Feesthandel. Kamer van Feesthandel is nimmer verplicht geluid te verzorgen voor derden

8.5 Kamer van Feesthandel is nimmer verplicht om andere apparatuur aan te sluiten op de apparatuur van Kamer van Feesthandel. Kamer van Feesthandel maakt dus nimmer gebruik van laptops, telefoons, usb-sticks etc. van derden

8.6 Verlichting die verzorgd wordt door Kamer van Feesthandel dient voor het verlichten van de artiesten van Kamer van Feesthandel en het podium. contractant 1/de opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zaalverlichting of andere verlichting voor andere doeleinden

8.7 Geluid wordt geplaatst bij de artiesten en waar mogelijk in de feestruimte. Dit gebeurt naar eigen inzicht van de artiesten

Artikel 9: Opbouw

a) contractant 1/de opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de locatie minimaal 2 uur voor aanvang van het optreden toegankelijk is voor het opbouwen

Artikel 10. Afbouw

a) Direct na afloop van de show dienen de artiesten en/of ondersteunend personeel in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd af te bouwen

Artikel 11: Annulering, verplaatsing, ontbinden of verstrekken aan derden

11.1 Bij annulering van het contract door contractant 1/de opdrachtgever blijft de betalingsverplichting bestaan
I. bij annulering binnen 89 dagen of korter voorafgaande aan het optreden: 100 % van het totaalbedrag (=aanbetaling + restbetaling)
II. bij annulering tussen de 179 en 90 dagen : 75 % van het totaalbedrag (=aanbetaling + restbetaling)
III. bij annulering tussen 180 en 269 dagen : 50 % van het totaalbedrag (=aanbetaling + restbetaling)
IV. bij annulering langer dan 270 dagen voorafgaande aan het optreden: 35 % van het totaalbedrag (=aanbetaling + restbetaling)

11.2 Als datum van annulering geldt de eerste datum waarop de annulering door Kamer van Feesthandel is ontvangen

11.3 contractant 1/de opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annuleringsverzekering

11.4 Bij annulering van Kamer van Feesthandel of een artiest wordt er in overleg met contractant 1/de opdrachtgever gezocht naar passende vervanging of wordt de datum verplaatst. Zijn deze opties niet mogelijk, dan wordt als schadevergoeding maximaal de reeds betaalde gage terugbetaald. Eventuele gevolgschade kan nooit op Kamer van Feesthandel verhaald worden

11.4 Bij annulering van het optreden gelden de annuleringsvoorwaarden zoals genoemd onder bepaling 11.1

11.5 Verplaatsing van een optreden of show kan alleen met schriftelijke goedkeuring van Kamer van Feesthandel

11.6 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kamer van Feesthandel is het contractant 1/de opdrachtgever nimmer toegestaan om entertainment op enigerlei wijze door te verkopen aan derden, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden of direct of indirect, te verstrekken, aan derden

11.7 Kamer van Feesthandel behoudt zich te allen tijde het recht voor om optreden te weigeren van contractant 1/de opdrachtgever wanneer Kamer van Feesthandel vermoedt, of wanneer reeds is gebleken dat zij hebben gehandeld in strijd met het bepaalde van 11.6. De betalingsverplichting van contractant 1/de opdrachtgever blijft bestaan.

11.8 Kamer van Feesthandel is gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden, indien:
a) contractant 1/de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt
b) na het sluiten van de overeenkomst Kamer van Feesthandel ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat contractant 1/de opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen
c) indien beslag wordt gelegd op het vermogen van contractant 1, dan wel aan haar surseance van betaling wordt verleend, dan wel failliet wordt verklaard

11.9 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Kamer van Feesthandel op contractant 1/de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar

11.10 Indien Kamer van Feesthandel tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan voor contractant 1/de opdrachtgever

12. Overmacht

12.1 Indien Kamer van Feesthandel door overmacht, zoals in geval van ziekte of ongeval e.d., verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen, dan zal Kamer van Feesthandel contractant 1/de opdrachtgever daarvan terstond in kennis stellen. Ingeval van ziekte of ongeval heeft contractant 1/de opdrachtgever het recht om door een Arbo-arts een onderzoek te laten instellen

12.2 Overmacht als bedoeld bij 12.1 heeft een opschortende werking en contractant 1/de opdrachtgever heeft derhalve het recht om, rekening houdend met de agenda van Kamer van Feesthandel, het optreden onder gelijke condities binnen een periode van dertien (13) maanden alsnog te laten plaatsvinden. Zijn deze opties niet mogelijk, dan wordt als schadevergoeding maximaal de reeds betaalde gage terugbetaald. Eventuele gevolgschade kan nooit op Kamer van Feesthandel verhaald worden

12.3 Indien het optreden als gevolg van overmacht aan de zijde van de contractant 1/de opdrachtgever geen doorgang kan vinden, dan zal de overeenkomst geacht worden van rechtswege te zijn ontbonden en zal contractant 1/de opdrachtgever desalniettemin de vergoeding, zoals bepaald in het contract/de bevestiging, aan de Kamer van Feesthandel verschuldigd zijn en voldoen

12.4 Indien het optreden als gevolg van overmacht door een terroristische aanslag of overheidsmaatregelen geen doorgang kan vinden, dan zal de overeenkomst geacht worden van rechtswege te zijn ontbonden en zal contractant 1/de opdrachtgever desalniettemin de vergoeding, zoals bepaald in het contract/de bevestiging, aan de Kamer van Feesthandel verschuldigd zijn en voldoen

12.5 Overmacht als bedoeld bij 12.4 heeft een opschortende werking en contractant 1/de opdrachtgever heeft derhalve het recht om, rekening houdend met de agenda van Kamer van Feesthandel, het optreden onder gelijke condities binnen een periode van dertien (13) maanden alsnog te laten plaatsvinden. Eventuele gevolgschade kan nooit op Kamer van Feesthandel verhaald worden

Artikel 13: Beeld/geluidsmateriaal

13.1 De artiesten en Kamer van Feesthandel zijn vrij om tijdens het optreden beeld- en geluidsopnames te maken en deze te gebruiken op social media of elders online te plaatsen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen

13.2 Wanneer er sprake is van het afdragen van intellectueel eigendomsrecht aan, onder meer BUMA/STEMRA met betrekking tot de muziekrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen deze voor rekening van contractant 1

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 De artiesten evenals Kamer van Feesthandel kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade tijdens het optreden veroorzaakt door derden

14.2 Bij schade aan apparatuur door een onveilige stroomvoorziening, stroomstoring, waterschade of andere vormen van schade, mag de artiest besluiten het optreden af te breken. contractant 1/de opdrachtgever is verantwoordelijk voor ontstane kosten aan apparatuur. Dit geeft geen recht op restitutie van het reeds betaalde factuurbedrag

14.3 In het geval dat er een podium aanwezig is moet dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt zijn, opdat de weersomstandigheden (bij buitenoptredens) redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan Kamer van Feesthandel en diens eigendommen

14.4 contractant 1/de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de handhaving van de orde tijdens opbouw, optreden en afbouw

14.5 Indien Kamer van Feesthandel wegens vandalisme van publiek of derden of vanwege een technische storing door niet toereikende technische voorzieningen genoodzaakt is om het optreden (vroegtijdig) te beëindigen, is er geen restitutie van het reeds betaalde factuurbedrag mogelijk

14.6 Schade aan apparatuur en/of eigendommen van Kamer van Feesthandel komen voor rekening van de contractant 1. Deze dienen binnen 10 (tien) dagen na facturering volledig aan Kamer van Feesthandel te worden voldaan. Eventuele reparaties worden afgewerkt door een door Kamer van Feesthandel aangestelde partij

14.7 Indien de veiligheid van Kamer van Feesthandel niet kan worden gewaarborgd, is deze gerechtigd om het optreden definitief of tijdelijk te stoppen met behoud van de volledige gage

14.8 Bij annulering van Kamer van Feesthandel, wordt er als schadevergoeding maximaal de reeds betaalde gage terugbetaald. Eventuele gevolgschade kan nooit op Kamer van Feesthandel verhaald worden

14.9 contractant 1/de opdrachtgever is tegenover de Kamer van Feesthandel verplicht om in verband met het optreden en al hetgeen daarmee samenhangt, alle regelgeving op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden in acht te nemen

14.10 Op straffe van verval van enige aanspraak van contractant 1, stelt contractant 1/de opdrachtgever Kamer van Feesthandel binnen twee (2) werkdagen schriftelijk in gebreke, indien Kamer van Feesthandel toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen

14.11 Kamer van Feesthandel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehoorschade, schade aan het zicht, blindheid of ander letsel ontstaan door het bijwonen van een feest of evenement waar Kamer van Feesthandel het entertainment en het geluid verzorgd. Tijdens feesten of evenementen wordt meer dan 85 dB(A)(decibel) aan geluid geproduceerd en op voorkomende plaatsen ligt het geluidsniveau ruimschoots hoger. Kamer van Feesthandel adviseert bezoekers uitdrukkelijk gehoorbescherming te dragen tijdens feesten en evenementen

Artikel 15. Duur

15.1 Bij alle optredens wordt een prijs berekend op basis van aaneengesloten uren. Wanneer de artiesten voor meer uren worden geboekt dan het desbetreffende pakket aangeeft, zullen deze berekend worden op basis van het totaal aantal uren dat de artiesten aanwezig zijn

15.2 Kamer van Feesthandel biedt pakketten aan gebaseerd op 4 aansluitende uren muziek en entertainment. Het bijboeken van extra uren kan alleen in overleg met Kamer van Feesthandel en dient schriftelijk vastgelegd te worden in het contract/de bevestiging

15.3 Op- en afbouw geschiedt direct voor en na het optreden. Kamer van Feesthandel dient minimaal 2 uur voor het optreden in de gelegenheid gesteld te worden om opbouw werkzaamheden te verrichten. Kamer van Feesthandel dient minimaal 2 uur aansluitend aan het optreden in de gelegenheid gesteld te worden om afbouw werkzaamheden te verrichten

15.4 De duur van het optreden is vastgelegd in het contract/de bevestiging. Artiesten zijn nooit verplicht extra uren muziek te verzorgen buiten de contracttijden

15.5 Extra uren zijn alleen mogelijk in overleg met de artiesten. Wanneer de artiesten akkoord gaan, geldt een vergoeding van €350,- excl. btw per uur. De vergoeding dient op de feestavond zelf contant afgerekend te worden

Artikel 16. Slotbepaling

16.1 Elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst, is slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door beide partijen is overeengekomen

16.2 Alle geschillen die uit hoofde van deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van elke andere rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Kamer van Feesthandel is gevestigd

16.3 Op alle rechtsbetrekkingen tussen contractant 1/de opdrachtgever en Kamer Feesthandel, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing